Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden HandigeHelden- Hulpzoekende  & Helden

  1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap HH gevestigd te (Dronten 8253 RA aan De Boorn 1, hierna te noemen: “HH”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Dienstverlener”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“Diensten”) door Dienstverleners aan derden (“Klanten”). 1.2. De diensten handigehelden. 1.3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen HH en de Dienstverlener gesloten overeenkomst (de “Overeenkomst”) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst. 1.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relatie tussen de Dienstverlener en de Helden van HH en haar directie. 
  2. Werkwijze 2.1. Alle offertes en aanbiedingen van HH zijn vrijblijvend. 2.2. De Dienstverlener zal het door hem aangemaakte profiel (“Profiel”) juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de Dienstverlener zelf betrekking hebben. 2.3. Alleen natuurlijke personen kunnen een Profiel aanmaken. 2.4. Door het opstellen van het Profiel verleent de Dienstverlener aan HH toestemming om de gegevens daarvan aan Klanten te verstrekken. 2.5. HH treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Dienstverlener(s) en (een) Klant(en) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van Diensten door de Dienstverlener. 2.6. HH is gerechtigd een inschrijving van een Dienstverlener of zijn Profiel te weigeren, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen en de toegang tot haar website(s) (de “Website(s)”) (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen, onder meer in de volgende gevallen, zonder hiermee een limitatieve opsomming te geven: a. indien de Dienstverlener zijn verplichtingen jegens HH niet volledig of niet tijdig nakomt; b. indien de Dienstverlener in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden; c. indien HH één of meerdere voldoende aannemelijk geachte klachten over de Dienstverlener ontvangt; d. indien de Dienstverlener zich in strijd met de wet of de goede zeden gedraagt. 2.7. Indien zich een van de in het vorige lid genoemde gevallen voordoet heeft de Dienstverlener geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen. 2.8. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienstverlener zijn strikt persoonlijk. De Dienstverlener zal deze geheimhouden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend.  2.9. De Dienstverlener zal de dienstverlening van HH niet voor commerciële doeleinden gebruiken.  2.10. Het is de Dienstverlener niet toegestaan om de (contact)gegevens van Klanten aan derden te verstrekken. 2.11. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is het de Dienstverlener niet toegestaan uitingen te doen op de Website of in het Profiel, of te voldoen aan verzoeken via een Klant, waarmee de identiteit van de Dienstverlener te achterhalen is, waaronder vermelding van  telefoonnummer, e- mail(adres), website van persoonlijke aard, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door HH gevraagd wordt. 2.12. De Dienstverlener kan HH verzoeken het Profiel van de Website(s) te verwijderen per e- mail aan info@handigehelden.nl 

Vind uw handige held
"Ik wilde mij altijd graag inzetten voor een ander, dankzij Handige Helden kan ik dit nu eenvoudig doen."
Annabel de Vries
"Als ik iets niet kan oplossen schakel ik de hulp in van een Handige Held."
Wim Kruize

Waarom handige helden?

  • max. € 15,- per uur
  • sociaal
  • door ons gecontroleerde helden
  • geen verborgen kosten
  • gedreven vanuit de wil om goed te doen
  • bij u in de buurt