Algemene voorwaarden Handige Helden B.V.

 1. Definities 

In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

HH: Handige Helden B.V., kantoorhoudende te (8075 CZ) Elspeet aan Korenerf 11 met BTW-nummer NL859510682B01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73395749; 

Informatie: Alle informatie die door de Gebruiker(s) via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het/de Profiel(en) van de Gebruiker(s);

Databank:De door HH aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Informatie;

Dienst: De diensten die HH aanbiedt en verricht;

Gebruiker:  Persoon die een Profiel heeft aangemaakt en/of gebruikmaakt van de Dienst;

Held: Een Gebruiker die iemand onbezoldigd dan wel tegen betaling wil helpen en daarvoor graag in contact komt met een Hulpzoekende;

Hulpzoekende: Een Gebruiker die hulp zoekt en daarvoor graag in contact komt met een Held;

Inloggegevens: De gegevens van Gebruiker om in te (kunnen) loggen op zijn Profiel;

Profiel: Een door de Gebruiker op de Website gegeven korte persoonsbeschrijving van zichzelf en een omschrijving van zijn hulpbehoefte dan wel hulpaanbod;

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

Website: De website en app van HH.

 

2. Algemeen 

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Diensten.   

2.2. Als één of meer (onderdelen van de) bepaling(en) van de Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijven de overige (onderdelen van) bepalingen van kracht. In dat geval zullen partijen in overleg (een) nieuwe bepaling(en) overeenkomen ter vervanging van de betreffende bepaling(en).

2.3. HH is op ieder moment gerechtigd om de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie van de Voorwaarden is gepubliceerd op de Website en/of wordt tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde versie van de Voorwaarden wordt de overeenkomst tussen u en HH ontbonden en wordt uw voor derden zichtbare Profiel opgeheven. 

 

3. Wat is de dienst en hoe werkt het?

3.1. Het doel van de Dienst is het via de Website bij elkaar brengen van Hulpzoekenden en Helden. De Dienst bestaat uitsluitend uit het bieden van de mogelijkheid voor een Gebruiker om een Profiel aan te maken en te plaatsen en om toegang te verschaffen tot de Databank. Het Profiel is toegankelijk voor andere Helden en/of Hulpzoekenden. Hulpzoekende en Held kunnen zelf bepalen of en hoe zij contact met elkaar opnemen. HH bemiddelt niet tussen Hulpzoekende en Held. HH biedt uitsluitend een platform voor de Hulpzoekende en de Held om de benodigde hulp en/of hetgeen waar zij mee willen/kunnen helpen kenbaar te maken. Indien Gebruikers afspraken met elkaar willen maken, doen zij dit onderling zonder dat HH hier een rol in speelt of een bepaalde verantwoordelijkheid in heeft. 

3.2. Iedere Gebruiker beheert zijn eigen Profiel. HH heeft hier geen invloed op. HH controleert Profielen niet. Iedere Gebruiker zal zichzelf een oordeel moeten vormen met betrekking tot de eigenschappen en kwaliteiten van een andere Gebruiker. 

3.3. Op de Website kunnen nadere voorwaarden worden gesteld voor gebruik van de Dienst. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op Informatie die verstrekt moet worden door Gebruiker en de wijze waarop een Profiel kan worden aangemaakt en geplaatst. 

 

4. Profiel en Inloggegevens

4.1. De Gebruiker dient een Profiel aan te maken om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Een Profiel kan uitsluitend worden aangemaakt en/of gewijzigd op de manier zoals aangegeven op de Website. Gebruiker is verplicht alle door hem verstrekte informatie naar waarheid in te vullen en staat er ook voor in dat de Informatie compleet, actueel en juist is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte Informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst. 

4.2. Een Profiel is persoonlijk en mag uitsluitend op eigen naam worden aangemaakt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel voor een derde aan te maken. 

4.3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn Inloggegevens. Hij is verplicht deze Inloggegevens nauwkeurig en veilig te bewaren. Gebruiker mag de Inloggegevens niet aan een derde verstrekken. 

4.4. De Gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Inloggegevens. Bij diefstal en/of verlies is het de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de Inloggegevens direct te wijzigen en – bij een vermoeden van misbruik – direct per e-mail contact op te nemen met HH. 

4.5. Bij eventuele schade aan HH en/of derden als gevolg van gebruik of misbruik van de Inloggegevens en/of het Profiel van Gebruiker, is Gebruiker jegens HH en/of deze derde volledig aansprakelijk. HH is nimmer aansprakelijk voor onjuist gebruik van uw Inloggegevens en/of Profiel.  

4.6. Bij het aanmaken van zijn Profiel en het verstrekken van Informatie zal de Gebruiker uitsluitend Informatie delen die relevant is voor het doel van het verstrekken van de Informatie. Gebruiker zal nooit Informatie delen of op een dusdanige wijze Informatie delen dat deze schade (kan) toebreng(t)(en) aan HH en/of (een) andere Gebruiker(s) en/of derden. Gebruiker zal hierbij nimmer in strijd handelen met de wet en/of de goede zeden en/of de goede smaak en/of de openbare orde. Dit ter oordeel van HH. 

5. Beschikbaarheid Website, (technische) faciliteiten, updates

5.1. Gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat de apparatuur en de (technische) faciliteiten waarmee hij zichzelf toegang wenst te verschaffen tot de Dienst en/of Website, daarvoor geschikt zijn. 

5.2. HH doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Dienst zoveel als mogelijk beschikbaar en toegankelijk is. HH garandeert echter geen continue beschikbaarheid en/of toegankelijkheid. 

5.3. Het staat HH te allen tijde vrij om, op ieder door haar gewenst moment en zonder voorafgaande mededeling procedure en/of technische en/of andere verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren in de Dienst en/of de Website en/of het Profiel. 

 

6. Eigen verantwoordelijkheid Gebruiker 

6.1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Informatie die hij in zijn Profiel plaatst. HH heeft geen enkele invloed op of bemoeienis met de Informatie die Gebruikers delen. HH controleert de Informatie niet. HH controleert de Gebruiker ook niet. 

6.2. De Gebruiker stemt ermee in dat de Informatie en het Profiel ingezien en gebruikt kunnen worden door andere Gebruikers. 

6.3. Het is de verantwoordelijk van de Gebruiker om zich te vergewissen van de uitlatingen en kwaliteiten van de Gebruiker waarmee hij in contact (wil) kom(t)(en). 

6.4. Als een Gebruiker een afspraak wil maken met een andere Gebruiker is dit de verantwoordelijkheid van de Gebruikers zelf. Gebruikers bepalen zelf op welke manier zij met elkaar communiceren. Na het eerste contact gaat iedere communicatie buiten de Website om. HH heeft hier dan ook niets meer mee te maken. Gebruikers maken zelf onderling afspraken, zowel voor wat betreft de aard van de werkzaamheden, de financiële afwikkeling, moment van uitvoering etc. 

6.5. Het besluit om een Hulpzoekende te helpen en/of de hulp van een Held te aanvaarden ligt uitsluitend bij partijen zelf. 

6.6. Indien een Gebruiker een klacht heeft over (de handelwijze van) een andere Gebruiker, kan hij dit aan HH melden door een inhoudelijk onderbouwde e-mail te sturen aan info@handigehelden.nl. HH zal zelf bepalen of zij contact opneemt met de andere Gebruiker. 

6.7. Als Gebruikers onderling een geschil of onenigheid hebben, speelt HH hier geen rol in. HH is geen bemiddelaar en beslecht ook geen geschillen. 

 

7. Niet toegestaan gebruik en indienen klacht

7.1. Gebruiker mag zelf niet en een door hem ingeschakelde derde mag ook niet:

- de Databank inzien of hier toegang tot verschaffen voor iets anders dan waarvoor de Dienst bedoeld is; 

- enige Informatie en/of gegevens uit de Databank voor een andere toepassing gebruiken dan waarvoor die Informatie en/of gegevens bedoeld zijn; 

- Informatie en/of gegevens uit de Databank openbaar maken, publiceren, gebruiken (anders dan voor het doel waarvoor het toegankelijk is gemaakt), kopiëren, verveelvoudigen, verkopen, beschikbaar maken voor derden, etc. 

- gebruikmaken van andere dan de door HH goedgekeurde tools om de Website of de Databank te doorzoeken;

- Informatie verzamelen door gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om Informatie te verzamelen;

- soft- en/of hardware tools en/of oplossingen gebruiken voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijk gemaakte Informatie dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken op of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien. 

7.2. Als een Gebruiker een klacht wil indienen vanwege (onrechtmatig) gebruik van de Website door een andere Gebruiker of onrechtmatig handelen op de Website door een Gebruiker of een derde, kan Gebruiker dit doen door een deugdelijk inhoudelijk onderbouwde e-mail te sturen naar info@handigehelden.nl. 

 

8. Prijs en betaling 

8.1. De Dienst is gratis voor de Helden. 

8.2. De Hulpzoekende betaalt een bedrag aan HH voor het gebruik van de Dienst. HH hanteert verschillende prijsmodellen. De prijsmodellen zijn vermeld op de Website en zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven. Betaling geschiedt door automatische afschrijving. 

8.3. Betaling vindt plaats op de manier zoals is omschreven op de Website. 

8.4. De Gebruiker betaalt vooraf, dus aan het begin van de maand, het jaar, etc.  

8.5. Als HH een verschuldigd bedrag niet kan incasseren mag zij (haar keuze) de afschrijving nogmaals voor incasso aanbieden of de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of de Dienst opschorten of beperken totdat alle verschuldigde bedragen aan HH zijn voldaan. Indien ook bij een tweede poging de incasso niet geïncasseerd kan worden, mag HH de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de Dienst opschorten en/of beperken. 

8.6. HH mag de prijs voor haar Dienst op ieder gewenst moment verhogen. Als HH dit doet binnen 3 maanden nadat de Gebruiker de overeenkomst met HH is aangegaan, mag de Gebruiker de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. 

 

9. Duur en beëindiging 

9.1. Een Gebruiker kan zijn gratis abonnement op ieder gewenst moment opzeggen. De Gebruiker dient hiervoor de aanwijzingen op de Website te volgen en/of per e-mail contact op te nemen met info@handigehelden.nl. 

9.2. Als Gebruiker en HH een bepaalde periode voor het betaalde abonnement zijn overeengekomen, geldt dat beide partijen het abonnement kunnen opzeggen tegen het einde van de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Dat kan niet tussentijds. De opzeggende partij zal een opzegtermijn van minimaal 1 maand hanteren. 

9.3. Als de Gebruiker het betaalde abonnement is aangegaan voor onbepaalde tijd of het abonnement stilzwijgend is verlengd, kan de Dienst op ieder gewenst moment door een van partijen worden opgezegd. De opzeggende partij zal een opzegtermijn van minimaal 1 maand hanteren. Reeds betaalde bedragen zal HH naar rato aan u terugbetalen. 

9.4. HH heeft het recht om op ieder door haar gewenst moment de overeenkomst met Gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

- zij reden heeft om aan te nemen dat Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden en/of het belang van HH en/of één of meer klachten met betrekking tot Gebruiker, zijn Profiel, Informatie etc., en/of 

- Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen 4.1 t/m 4.4, 4.6, 4.7, 13.4, en/of

- Gebruiker gedurende 12 maanden of meer niet heeft ingelogd op zijn Profiel. 

9.5. Als een van partijen de overeenkomst ontbindt, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen HH al heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die HH vóór de ontbinding heeft gefactureerd op grond van de overeenkomst, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

9.6. Als het abonnement is beëindigd mag de Gebruiker zelf zijn Profiel opheffen. Indien Gebruiker niet tijdig voor het einde van het abonnement zijn Profiel heeft verwijderd, heeft HH het recht dit te doen zonder dat zij Gebruiker hierover (van tevoren of daarna) hoeft te informeren. HH heeft ook na einde van de overeenkomst het recht om Informatie te gebruiken. Op eerste verzoek van Gebruiker zal HH zijn Informatie verwijderen of anonimiseren. 

9.7. Zodra de overeenkomst eindigt, mag de Gebruiker de Dienst – per direct – niet meer gebruiken. 

10. Herroepingsrecht

10.1 De Gebruiker heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Gedurende die termijn mag Gebruiker de overeenkomst kosteloos herroepen. 

10.2 Als de Gebruiker, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de Diensten en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de Diensten. 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. HH is, voor zover toegestaan op grond van dwingend recht, niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Gebruiker voor het verrichten van de Dienst. 

11.2. HH is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Gebruiker als gevolg van:

- het gebruikmaken van de Dienst, Website en/of Databank; 

- ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik door derden van de Website, het Profiel en/of de Inloggegevens;

- het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst;

- het doorvoeren van procedure en/of technische en/of andere verbeteringen en/of wijzigingen in de Dienst en/of de Website en/of het Profiel;

- (het niet geheel of correct nakomen van) de overeenkomst tussen Gebruiker en zijn contractspartij (andere Gebruiker) en/of een onrechtmatige daad gepleegd jegens Gebruiker door die contractspartij (andere Gebruiker).

11.3. Indien HH, ondanks de voorgaande leden, toch aansprakelijk is jegens Gebruiker, is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Gebruiker aan HH betaalde vergoedingen voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Dit ziet op iedere schadegebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

11.4. HH is nimmer aansprakelijk voor (persoonlijke) eigendommen van Gebruiker, gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voorvloeiende uit de Dienst. 

11.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen gelden niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HH zelf en/of haar leidinggevenden.

11.6. De Gebruiker dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk en deugdelijk onderbouwd aan HH te melden. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen HH vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

11.7. HH is niet verantwoordelijk voor enige content op de Website afkomstig van derden en/of aanbiedingen gedaan door derden. Indien de Gebruiker een overeenkomst sluit met een derde op grond van of als gevolg van content en/of advertenties geplaatst op de Website door die derde, geldt dat HH op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de nakoming van die overeenkomst door de derde. 

11.8. Gebruiker is jegens HH aansprakelijk voor en vrijwaart HH tegen, alle schade en kosten die zij lijdt of maakt ten gevolge van (i) toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Gebruiker, (ii) enig handelen van Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. 

12. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Databank en de via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie (teksten, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, etc.)  berusten bij HH en/of haar licentiegevers. 

12.2 Gebruiker behoudt in beginsel de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geplaatste Informatie. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen/uploaden van Informatie hij HH automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie heeft verstrekt om deze Informatie openbaar te maken en te verveelvoudigen en op te nemen in de Databank voor zover dit ten behoeve van de uitvoering van de Dienst vereist is. 

12.3 Gebruiker doet uitdrukkelijk en voor zover mogelijk afstand van al zijn persoonlijkheidsrechten, althans verklaart hiermee hier geen beroep op te zullen doen. 

12.4 Gebruiker staat ervoor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Informatie en dat hij gerechtigd is om de licentie te verstrekken. 

Versie december 2019