Privacyreglement HandigeHelden B.V.

Uw privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van uw persoons-gegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Handige Helden B.V. (hierna: "Handige Helden" en ook "wij" of "onze") biedt een platform voor het bij elkaar brengen van Hulpzoekenden en Helden. Handige Helden verwerkt in dit verband persoonsgegevens.

Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend over-eenkomstig de wet en het privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat Handige Helden de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze doet.

In dit privacyreglement geeft Handige Helden een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens verwerkt Handige Helden?

Van Hulpzoekenden (een persoon die hulp zoekt en daarvoor graag in contact komt met een Held) verwerkt Handige Helden de NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadressen, geboortedatum, bankgegevens, gegevens van de lidmaatschapspas, profielfoto, biografie en het geslacht. En overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website of in onze app.

Van Helden (een persoon die iemand onbezoldigd dan wel tegen betaling wil helpen en daarvoor graag in contact komt met een Hulpzoekende) verwerkt Handige Helden de NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadressen, geboortedatum, profielfoto en het geslacht en opleidingsniveau. En overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website of in onze app.

Van Websitebezoekers verwerkt Handige Helden bij bezoek aan de website Handige Helden de algemene gegevens zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Van Gebruikers van het Contactformulier en/of de Nieuwsbrief vragen wij u om uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen.

Doel van de verwerking

Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de gebruikers van het platform, de Hulpzoekenden en de Helden, indien nodig te kunnen identificeren;

• de overeenkomsten die Hulpzoekenden met Handige Helden sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

• aangevraagde informatie te kunnen opmaken en toesturen;

• u te kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld om u te informeren);

• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren;

• de inrichting en werking van onze website te optimaliseren;

• u digitaal of telefonisch op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Cookies

Handige Helden maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer of tablet worden geplaatst. Sommige cookies zijn nodig om de website beter te laten functioneren. Voor het gebruik van dergelijke -functionele- cookies is geen toestemming nodig.

Maar er zijn ook cookies die bijvoorbeeld uw surfgedrag volgen en aan de hand waarvan specifieke advertenties getoond worden. Dergelijke cookies bevatten identificatiegegevens en zijn privacygevoelig. Om die reden is er voor het plaatsen daarvan toestemming nodig.

Indien en voor zover Handige Helden dergelijke cookies gebruikt, zullen wij u daarover informeren en om uw specifieke toestemming vragen.

Wanneer u het gebruik van cookies wilt uitschakelen dan kunt u dit via uw browser instellen.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

Handige Helden verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in Nederland en in ieder geval uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte. Binnen de EER wordt uw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. In geval Handige Helden op enig moment besluit om uw gegevens in landen buiten de EER te verwerken informeren wij u daarover in ons privacyreglement. Indien de wet dat vereist, zullen wij u bovendien vooraf om specifieke toestemming vragen. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Doorgifte aan/verkrijging van derden

Het kan zijn dat we uw gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als daar een specifieke reden voor is, zoals:

• dat het nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met u hebben;

• wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

• of u ons daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.

Handige Helden verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden, met uitzondering van organisaties die vallen binnen het Handige Helden concern en/of die direct of indirect verbonden zijn aan Handige Helden gelieerde ondernemingen, zoals Well-Fair en Arriveer Reizen. Alle op genoemde wijze aan Handige Helden gelieerde ondernemingen gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hanteren dezelfde privacystandaard als Handige Helden.

Het kan voorkomen dat Handige Helden uw persoonsgegevens verkrijgt van een andere organisatie. Als dat zo is, vragen wij de betreffende organisatie of zij uw gegevens rechtmatig heeft verkregen. Ook leggen wij de gegevens van de betreffende organisatie vast, zodat we u -als u daarom vraagt- die informatie kunnen geven. Sowieso leggen wij de bron van de persoonsgegevens vast, ook als u ons zelf uw persoonsgegevens verstrekt.

Wijze waarop Handige Helden uw persoonsgegevens beschermt?

Handige Helden heeft maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies/diefstal/onrechtmatige verwerking. Wij beschermen uw gegevens op de volgende manieren:

• uw persoonsgegevens kunnen alleen door daarvoor geautoriseerd personeel van Handige Helden worden ingezien (tenzij in dit Reglement anders is bepaald/ het nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met u hebben);

• iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord/gebruikersnaam om in te loggen in het digitale systeem;

• medewerkers van Handige Helden hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Handige Helden verstrekte persoonsgegevens;

• de digitale systemen die Handige Helden gebruikt, zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;

• als Handige Helden een verwerker inschakelt die uw persoonsgegevens verwerkt, zorgen wij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om uw privacy te waarborgen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Handige Helden zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten die u helpen om uw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

• het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens Handige Helden van u verwerkt en met welk doel;

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;

• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Als de verwerking van persoonsgegevens bijvoorbeeld is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze intrekken;

• het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een machine-leesbaar format;

• het recht op vergetelheid.

Klachten

We vinden het belangrijk dat u zich goed voelt bij de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Als u desondanks een klacht heeft, laat het ons dan weten. We doen ons uiterste best om samen met u tot een oplossing te komen. U heeft ook het recht uw klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Contactgegevens

De actuele contactgegevens van Handige Helden zijn te vinden op de website www.handigehelden.nl.

Als u een vraag heeft over dit privacyreglement, gebruik wilt maken van uw rechten of een klacht heeft, stuurt u dan een bericht naar info@handigehelden.nl. Wilt u bij het onderwerp alstublieft ‘Privacy’ vermelden?

We doen ons best om binnen 4 weken na ontvangst van uw bericht te reageren. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, voldoen wij zo mogelijk aan uw verzoek. Maar het kan zijn dat er een reden is waarom wij niet aan uw verzoek kunnen/mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we u uit waarom.

Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig om.

Handige Helden behoudt zich het recht voor dit Privacyreglement aan te passen als wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie is te vinden op onze website.

Versie december 2019